ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !!! รับสมัครผู้ประกอบการเข้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย ของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development : IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาตสร์ เทคโนโลยีและวัตกรรม”
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม “เข้าหารือความร่วมมือแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตามผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติมพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาระบบ DIGITAL WAYFINDING

ข่าวเก่า

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาตสร์ เทคโนโลยีและวัตกรรม”
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเนื่องในโอกาสที่ผู้ประกอบการคุณทวี สำราญดีขยายโรงผลิตในแห่งใหม่ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดหลินจือ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม อีกทั้งหารือแนวทางพัฒนาในการเตรียมวัสดุต้นแบบของผู้ประกอบการ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาและวินิจฉัยเบื้องต้นการเข้าร่วมการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำข้อตกลงของศูนย์ความมร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้ประกอบการ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการเทคโนโลยีภูมิภาค และโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับพันธมิตร
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมสถานประกอบการและให้คำปรึกษาปัญหาเบื้องต้น ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4 : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ