7 พฤศจิกายน
การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมหารือและเตรียมความพร้อม เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอภาพรวมการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์และการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ต่อด้วยเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ แบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 105 และ Co-Working Space สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด