UIC NEWS

บริการของเรา

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ตรวจสอบ สถานะยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิก

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)
โดยอาศัยการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ

  1. บ่มเพาะให้นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่รู้จักนำเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการมาใช้ในการประกอบธุรกิจด้วยความยืดหยุ่นและยั่งยืน
  2. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมที่มีศักยภาพและความสามารถในการเริ่มดำเนินธุรกิจที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโดยตรงให้ประสบความสำเร็จ
  3. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรมและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น
  4. สนับสนุนการทำธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานบันการศึกษา วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  5. ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัย และการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
  6. เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการโดยเปิดประตูด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้ง 2 ฝ่าย

วีดีทัศน์แนะนำ

ความเป็นมาของ UIC

               ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” (UBI) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรองรับการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมาบ่มเพาะให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี” (TBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและเอกชนในภูมิภาคและเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศภายใต้ชื่อโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันมาภายใต้ชื่อ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่อยมา

               จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็น “ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม” (University Industry cooperation Center : UIC) ปัจจุบัน UIC มีการจัดโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 งาน ดังนี้

  • UBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • TBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี
  • MSU-IPMO งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • MSU-OUTLET อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า

ภารกิจหลัก

               ภารกิจหลักของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส คือการต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันให้สามารถพัฒนาออกมาเป็นสินค้า หรือบริการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนหรือสังคมได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใดที่มีศักยภาพเพียงพอสามารถพัฒนาออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทางศูนย์ความร่วมมือฯจะให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการหรือเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับวิธีการในการบ่มเพาะธุรกิจนั้นคือการให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ หรือการดำเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดได้ ในส่วนของ นิสิตปัจจุบันนิสิตเก่า หรือบุคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถมาใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจรายย่อยหรือ SME วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ที่มีความต้องการการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบบัญจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการใช้ห้องปฏิบัติการในการทดสอบ ก็สามารถติดต่อผ่านหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือฯ ได้ โดยทางศูนย์จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยง มหาวิทยาลัย กับบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป


แผนกลยุทธ์ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน

UIC Calendar

Northeastern SciENCE Park

การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(แม่ข่าย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินการพัฒนาและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

รู้ทัน IP...!! (รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา)

ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

UBI NETWORK

เพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ UBI ได้มีเครือข่ายกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในสถาบันอุดมศึกษา

ผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะ

เฟอร์นิเจอร์หวายอัชชา

ผ้าใยไผ่

เดอะเทรนเนอร์

เส้นก๋วยจั๊บเจียมจิรา

ยาสีฟันบัวบุรี

ดักแด้แปรรูป

เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ประหยัดพลังงาน

สบู่ไหมหิมะ

ชาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เดอะกิฟวิ่ง ที

ชาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เดอะกิฟวิ่ง ที

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร/แฟกส์: (043)754 192 ภายใน 1730
e-mail : msubiscenter@yahoo.com