UIC NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 โดยมีระยะทดลองงาน 3 เดือน หากผ่านการทดลองงานจึงให้ปรับอัตราเงินเดือน 15,900 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
2. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้คำป...

อ่านต่อ

บริการของเรา

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

MSU-OUTLET

แสดงและทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาของนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาจากโครงการ

ตรวจสอบ สถานะยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิก

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)
โดยอาศัยการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ

  1. บ่มเพาะให้นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่รู้จักนำเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการมาใช้ในการประกอบธุรกิจด้วยความยืดหยุ่นและยั่งยืน
  2. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมที่มีศักยภาพและความสามารถในการเริ่มดำเนินธุรกิจที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโดยตรงให้ประสบความสำเร็จ
  3. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรมและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น
  4. สนับสนุนการทำธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานบันการศึกษา วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  5. ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัย และการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
  6. เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการโดยเปิดประตูด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้ง 2 ฝ่าย

วีดีทัศน์แนะนำ

ความเป็นมาของ UIC

               ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” (UBI) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรองรับการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมาบ่มเพาะให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี” (TBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและเอกชนในภูมิภาคและเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศภายใต้ชื่อโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันมาภายใต้ชื่อ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่อยมา

               จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็น “ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม” (University Industry cooperation Center : UIC) ปัจจุบัน UIC มีการจัดโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 งาน ดังนี้

  • UBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • TBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี
  • MSU-IPMO งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • MSU-OUTLET อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า

ภารกิจหลัก

               ภารกิจหลักของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส คือการต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันให้สามารถพัฒนาออกมาเป็นสินค้า หรือบริการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนหรือสังคมได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใดที่มีศักยภาพเพียงพอสามารถพัฒนาออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทางศูนย์ความร่วมมือฯจะให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการหรือเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับวิธีการในการบ่มเพาะธุรกิจนั้นคือการให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ หรือการดำเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดได้ ในส่วนของ นิสิตปัจจุบันนิสิตเก่า หรือบุคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถมาใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจรายย่อยหรือ SME วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ที่มีความต้องการการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบบัญจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการใช้ห้องปฏิบัติการในการทดสอบ ก็สามารถติดต่อผ่านหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือฯ ได้ โดยทางศูนย์จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยง มหาวิทยาลัย กับบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป


แผนกลยุทธ์ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน

UIC Calendar

SciENCE Park Northeastern Network

การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(แม่ข่าย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินการพัฒนาและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

รู้ทัน IP...!! (รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา)

ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

UBI NETWORK

เพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ UBI ได้มีเครือข่ายกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในสถาบันอุดมศึกษา

ผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะ

เฟอร์นิเจอร์หวายอัชชา

ผ้าใยไผ่

เดอะเทรนเนอร์

เส้นก๋วยจั๊บเจียมจิรา

ยาสีฟันบัวบุรี

ดักแด้แปรรูป

ชาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เดอะกิฟวิ่ง ที

ฟาร์มเห็ดออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์จากเห็ด

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร/แฟกส์: (043)754 192 ภายใน 1730
e-mail : msuicbiscenter@yahoo.com